Wemarcars
Onderaan vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden terug.


Verkoopsvoorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (versie 01/01/2017)


Algemene verkoopsvoorwaarden


 


a.      Leveringsdatum of termijn

De aangegeven leveringsdatum of -termijn is slechts een indicatie en niet binden voor de verkoper.

De levering dekt alle gebreken in het geleverde voertuig.


b.      Prijs

De prijs betreft enkel de aflevering van het voertuig op de terreinen van de verkoopster te Alken.

De koper erkent de clausule waarbij het door hem betaalde voorschot integraal toekomt aan de verkoper wanneer de koper éénzijdig afziet van de overeenkomst.


c.       Levering

Indien de koper het voertuig of de bestelde goederen niet in ontvangst neemt bij de aanbieding of binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, heeft de verkoper het recht om

1.      Alle gemaakte kosten aan te rekenen

2.      De verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgeslagen schade, met een minimum van 10% op de overeengekomen prijs, inclusief taksen.


d.      Betaling

De betaling van het voertuig gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Bij gebrek hieraan is op het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% verschuldigd.

Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is gebeurd, de verkoop verbreken per aangetekend schrijven gericht aan de koper.

In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd zoals hiervoor bepaald, vergoeding die minimaal 10% van de overeengekomen prijs inclusief taksen bedraagt, onverminderd het hiervoor bepaalde wat betreft de kosten en de interesten.

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald blijven het voertuig of de geleverde goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.


e.      Waarborg

Alle gebreken worden gedekt door de levering van het voertuig of de bestelde materialen.

De koper erkent kennis genomen te hebben van de aard van het voertuig of de bestelde materialen en de eventuele schade eraan.

Tussen partijen kan een waarborgtermijn bepaald worden, deze waarborgtermijn dient omschreven in een aparte overeenkomst tussen partijen.

De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig of de geleverde materialen niet. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of de materialen, ondermeer indien het onderhoud niet volgens de voorschriften van de constructeur werd uitgevoerd, indien een derde aan het voertuig werkte of indien  geen gevolg aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten wordt gegeven.


f.        Documenten eigen aan het voertuig

De koper erkent bij de levering van het voertuig alle documenten ontvangen te hebben vereist  door Belgische wetgever of Belgische reglementering.


 g.      Bevoegde rechtbank

Voor elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks voorkomt uit huidige overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Inzake deze bevoegdheid erkent de koper dat de verkoop afgesloten werd te Alken en dat de levering plaatsvond te Alken.Wat mag je van Wemarcars verwachten
  • een  reiniging  van uw wagen

  • gewaarborgde kilometerstand

  • een uitstekende service

  • alle wagens steeds aan de scherpste prijzen

Openingsuren

Maandag

9h.00 tot 12h.00

13h.00 tot 17h.30

Dinsdag tot Donderdag

8h.30 tot 12h.00    

13h.00 tot 17h.30

Vrijdag

8h.30 tot 12h.00

13h.00tot 17h.00

Zaterdag

9h.00- 12h.00

               

Wemar cars

Klein Kolmenstraat 5
B-3570 Alken
Tel: +32 (0)11/59.64.84
Fax: +32 (0)11/59.64.85
Email: info@wemarcars.be
BE 0450.672.292